Hopp over navigasjon

Hvorfor Evondos

Effekt av Evondos medisineringstjeneste

Evondos medisineringstjeneste øker kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen:

  • Riktig medisin til riktig tid. Medisineringsroboten hjelper tjenestemottakeren med å ta medisinene sine til rett tid, og varsler også helsepersonell dersom en dose ikke blir tatt.
  • Bedre sikkerhet og færre avvik. Roboten gir alltid korrekt dose til riktig tid, og holder tilbake ytterligere medisin i et låst kammer. Helsepersonell kan følge med på medisineringen digitalt. Medisineringsavvik ved manuell administrasjon blir så godt som eliminert.
  • Redusert behov for hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Automatisk utdeling av medisiner vil medføre betydelig reduksjon i antall besøk, særlig rundt medisineringstidspunktene på morgen og kveld. Besøkene kan heller gjøres til andre tidspunkt og i form av andre behandlingstiltak.
  • En bedre arbeidshverdag. Det blir lettere å planlegge arbeidsdagen til helsepersonell med færre legemiddelrelaterte besøk. Arbeidsbyrden blir jevnere fordelt utover dagen, og man kan bruke de ansattes kompetanse bedre.

Trygg medisinering

Evondos medisineringstjeneste er beregnet for personer der det er usikkerhet om vedkommende mestrer å følge opp sine egne medisiner. Medisineringsroboten sørger for at tjenestemottakeren får riktig medisin til rett tid, og at kommende doser holdes sikkert oppbevart i robotens låste kammer slik at de er utilgjengelig for bruker.

Implementering av tjenesten forbedrer kvaliteten og sikkerheten i organisasjonen betydelig ved å fjerne nesten alle kilder til medisineringsfeil. Fram til i dag har Evondos delt ut over 6 millioner medisindoser, hvorav 99 prosent av dosene er tatt til riktig tid!

Evondos medisineringstjeneste gjør det mulig å følge opp den medisinske behandlingen ved at den gir full oversikt over når hver dose er tatt. Dataene lagres elektronisk og kan tas ut i rapporter.

Fornøyde brukere

Evondos medisineringstjeneste frigjør tid slik at helsepersonell har mer tid til å bli kjent med tjenestemottakeren, fremfor å måtte reise på mange hastebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Tilbakemeldinger bekrefter at både helsepersonell og tjenestemottakere er fornøyde med endringene tjenesten har medført.

Tjenestemottakere føler at de har fått tilbake kontroll over hverdagen ved å kunne ta medisinene sine selv. Mange føler dessuten at de får bedre og mer personlig pleie med færre og gode besøk, enn mange og korte besøk i forbindelse med utdeling av medisiner.

Spart tid

Hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner kan reduseres ettersom roboten tar hånd om dette automatisk. Medisineringsroboten minner tjenestemottakeren om å ta medisinene ved lyd, lys og tale. Dersom tjenestemottakeren ikke responderer på påminnelsen, vil et varsel bli sendt til helsepersonellet.

Medikamentell behandling er ofte tidskritisk, noe som betyr at medisinene bør tas til en gitt tid for at behandlingen skal ha ønsket effekt. Det at mange skal ha medisin samtidig, spesielt om morgenen, gjør helsepersonells arbeidshverdag stressende og lite fleksibel.  En medisineringsrobot gjør den tidskritiske prosessen enklere og man får mulighet til å fordele arbeidsoppgavene jevnere utover dagen.

Å redusere besøk i forbindelse med utdeling av medisiner var en av målsettingene i oppstartprosjektet i Rana kommune. I løpet av prosjektperioden lyktes kommunen å redusere antall månedlige besøk med 81% ved bruk av kun 10 Evondos medisineringsroboter! Størst endring i antall besøk var hos tre brukere hvor de gikk fra 60 til 2 besøk pr. måned.

Implementeringen skjer stegvis

En studie utført av Tampere University of Technology viser at implementering og bruk av Evondos medisineringstjeneste skjer stegvis.

Først må helsepersonell og tjenestemottakere bli vant til å bruke medisineringsroboten. Besøkene fortsetter som før for å være sikker på at tjenestemottakeren klarer å bruke medisineringsroboten riktig. Dette er veldig varierende hvor lang tid dette tar, alt fra noen dager til noen uker.

I det neste stadiet kan antall besøk reduseres. Tjenestemottakeren håndterer medisineringsroboten og medisineringen på egen hånd.

I det siste stadiet kan pleieorganisasjonen gjennomgå og endre sine egne rutiner. Dette kan bidra til å redusere antall besøk ytterligere, men kanskje også øke lengden på noen besøk, ettersom det frigis tid til andre tiltak. Et større antall besøk kan også avtales til mindre hektiske tider på døgnet, slik som midt på dagen eller tidlig om ettermiddagen.

Les mer

Betydelige økonomiske fordeler

Mange kommuner opplever de økonomiske fordelene Evondos medisineringstjeneste gir. Tjenesten bidrar til å redusere behovet for hjemmebesøk i forbindelse med administrering av medisiner, og overlater dermed et svært tidkrevende arbeidet til en robot, som også gir trygghet og støtte.  

Stavanger kommune er en av kommunene som har brukt Evondos medisineringstjeneste siden 2017. De har i dag 100 roboter ute i tjenesten, og det deles ut 207 medisinposer automatisk hver dag (november 2019). Planen er å øke antallet til 200-300 roboter. 

-Vi bruker i dag 3-4000 timer i måneden på å gi medisin. Alle de timene kan vi ikke erstatte med roboten, men vi kan redusere kraftig. Vi har bestemt oss for at Evondos er den multidosedispenseren som vi vil bruke. Den har den driftssikkerheten vi trenger og leverer på kvalitetskravene, sier Bjarte Bøe, leder for velferdsteknologi i Stavanger kommune. 

Til nå har Evondos-robotene levert ut over 150.000 doser til tjenestemottakere i Stavanger, med et minimalt avvik. De fleste tjenestemottakerne er veldig fornøyde.  

En bedre arbeidshverdag

I hjemmetjenesten er det mange oppgaver som skal bli utført om morgenen, noe som gjør dette til en svært hektisk tid for helsepersonell. Bemanning er ofte planlagt ut ifra de hektiske periodene om morgenen og kvelden, og en reduksjon i gjøremål i disse periodene vil muliggjøre en lavere bemanningen. Evondos hjelper til med å lette trykket på travle morgener ved ved å sørge for at tjenestemottakere får medisin automatisk utdelt, til riktig rid.

Ved å overlate ansvaret for medisinutdelingen til en robot blir det også mulig å planlegge besøk til tidspunkter utenom de travle periodene. Arbeidsbelastningen kan dermed fordeles jevnere utover dagen.

Et selvstendig liv hjemme

Mange er skeptiske til å bruke teknologi i pleie- og omsorgsarbeidet, og det stilles spørsmål til hvordan tjenestemottakere med redusert kognitiv- og motorisk funksjon skal klare å håndtere slikt utstyr. Etter lang erfaring med implementering i ulike organisasjoner har det derimot vist seg at mange tjenestemottakere håndterer det overraskende godt.

Evondos medisineringsrobot er spesialutviklet for å møte brukernes behov med et enkelt design. Roboten har kun én knapp, og den er stor. Roboten gir tydelige instruksjoner om når det er tid for å ta medisiner, både muntlig og med tydelig tekst og symboler på en stor skjerm. Alle som kan bruke en dørklokke, kan også bruke en Evondos medisineringsrobot.

Det å kunne ta medisiner på egen hånd er viktig for følelsen av mestring og et selvstendig liv, der man kan klare seg selv. En medisineringsrobot støtter opp under dette.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse av helsepersonell og tjenestemottakere ved innføring av Evondos medisineringstjeneste. Begge parter er fornøyde. Helsearbeiderne opplever at det letter arbeidsdagen deres, og tjenestemottakerne er fornøyde med økt frihet og støtte til et selvstendig liv.