Hopp over navigasjon

Erfaringer med Evondos i Rana kommune

Rana kommune har i dag 25 Evondos medisineringsroboter i bruk i hjemmetjenesten. De har erfart hvordan elektronisk medisineringsstøtte bidrar til en bedre og enklere hverdag for både tjenestemottakere og ansatte, samtidig som det frigjør store ressurser og ruster tjenesten for fremtiden.

Det hele startet i juni 2018, da Rana kommune startet med å teste ut Evondos medisineringsroboter til 10 ulike tjenestemottakere i hjemmetjenesten. Formålet med utprøvingen var blant annet å få bedre innsikt og kunnskap om hvorvidt robotene sikrer rett medisin til rett tid, bidrar til økt selvstendighet, mestring og trygghet hos tjenestemottaker, samt bidrar til å redusere stress hos de ansatte. Det ble valgt ut tjenestemottakere fra forskjellige brukergrupper for å få en bredest mulig erfaring, og det ble gjort målinger av effekt etter 3 og 6 måneder. Noen av funnene som ble gjort kan du lese mer om her.

Økonomisk gevinst – spart tid:
Hos samtlige av de utvalgte tjenestemottakerne var det forventet en betydelig reduksjon i antall besøk. Etter endt prosjekt er det redusert med 490 besøk pr måned noe som tilsvarer en reduksjon på 81%.

Størst endring i antall besøk er hos tre brukere hvor vi gikk fra 60 til 2 besøk pr. måned. Merk at reduksjon i antall besøk har vært en av de sentrale målsettingene i utvelgelsen og at en ikke kan forvente tilsvarende resultat hos samtlige som får multidosedispenser i fremtiden.

Hjemmesykepleien har fått redusert antall brukerbesøk med i snitt 17 besøk pr dag tilsvarende 2 timer og 24 minutter utført helsehjelp pr døgn. Det har ikke vært reduksjon av bemanning i utprøvingsperioden, da hjemmetjenesten har hatt pågang av nye brukere. Gevinsten har kommet til uttrykk ved at vi har kunnet levere tjeneste til flere brukere med dagens bemanning.

Gevinstrealiseringen er størst knyttet til brukere som ikke har andre tjenester, hvor de daglige besøkene fra hjemmetjenesten kan fjernes og erstattes av et besøk med medisinpåfyll hver 14. dag.

Økt mestring og selvstendighet:
Hos samtlige brukere var det et mål at disse skulle oppleve økt selvstendighet og mestring. Dette er oppnådd blant annet gjennom;

  • Medisiner til fast tid.
  • Mer selvstendighet i egen hverdag.
  • De som ikke ønsker besøk av hjemmetjenesten, slipper å stresse med å stelle seg før besøk fra hj.tj.
  • Tjenestemottakere slipper å vente på hjemmetjenesten på morgenen før de kan ta sine medisiner.
  • Økt trygghet og mestring ved å administrere medisiner selv.
  • Plasseringen av robot med den hensikt at bruker må bevege seg for å hente sine medisiner, gir økt fokus på hverdagsmestring.


Redusert medisineringsavvik
Hos samtlige brukere var det en målsetting å redusere medisineringsavvik. For eksempel at parkinsonmedisin skal gis til rett tid slik at tjenestemottaker skal kunne fungere best mulig og leve godt med sykdommen.

Medisineringsroboten har sikret riktig medisin til riktig tid, noe som har gitt økt kvalitet i tjenesten og gitt positive helseeffekter.

Kvalitativ gevinst – de ansatte:
Etter innføringen av Evondos har det blitt 490 færre besøk pr måned for hjemmesykepleien.

En betydelig andel av besøkene må gjennomføres på formiddagen grunnet hjelp med medisinering. Hver formiddag gjennomføres et stort antall besøk med svært små marginer for personellet til å håndtere uforutsette hendelser. Når det uforutsette inntreffer lar det seg ikke gjøre å dele ut medisin til riktig tid til de tjenestemottakerne som kommer senere på kjøreruta. Utover at dette rammer brukerne, rammer uforutsett tidsnød også de ansatte i hjemmetjenesten. De ansatte vet at medisinen er viktig, og tidvis kritisk viktig, for tjenestemottakerne og de ansatte ønsker selvsagt at medisinen skal tas i henhold til hva legen har forskrevet. Uten å kunne tallfeste et gevinstmål er det et mål å kunne redusere stress blant ansatte og derigjennom redusere omfanget av sykemeldinger, og øke jobbtilfredsheten.

Erfaringsprosjektet var kun basert på ti multidosedispensere og det var derfor ikke forventet en målbar reduksjon i bruk av ekstravakter. Etter oppstart har vi derimot klart å omdisponere sykepleierressursene da Evondos har ført til at helsefagarbeidere deler ut, og brukerne selv disponerer og tar sine medisiner. Uten Evondos ville det vært et større press på de ansatte med over 400 flere besøk i måneden.

Anbefalinger
Vi ser at for å oppnå større effekt bør volumet av medisindispensere økes. Det må kartlegges i hver sone for å se hvem som kan benytte seg av dette tilbudet. Samtidig må det vurderes når nye vedtak skal treffes om det er hensiktsmessig å sette inn en elektronisk medisindispenser i første omgang.

Flere multidosedispensere på hver sone vil gjøre at vi kan møte de utfordringer vi står ovenfor fremover. Multidosedispensere bidrar til at vi kan omdisponere ressursene og om mulig redusere antall ruter. Resultatene i prosjektet viser at vi mest sannsynlig har klart å opprettholde et økende tjenestetilbud med samme bemanning til nå.

Anbefalingene etter endt prosjekt er at dispensere utplasseres til nye egnede brukere av hjemmetjenesten som søker om hjelp til legemiddelhåndtering. Samt til brukere som allerede har hjelp til legemiddelhåndtering hvor det er store avstander og hvor mye tid går bort i ren transport.

Det vil også være gunstig å innføre multidosedispensere til andre aktuelle områder som omsorgsboligene, rus/psykiatri og miljøterapeutisk avdeling.