Hopp over navigasjon

Effekten av tjenesten

Effekt av Evondos medisineringstjeneste

Evondos medisineringstjeneste forbedrer kvaliteten og effektiviteten i organisasjonen:

  • Riktig medisin til riktig tid. Medisineringsroboten hjelper tjenestemottakeren med å ta medisinene sine til rett tid, noe som er svært viktig i behandlingen av en rekke sykdommer. Tjenesten informerer også helsepersonell dersom en dose ikke blir tatt.
  • Bedre legemiddelsikkerhet og færre avvik. Roboten gir alltid korrekt dose til riktig tid, og holder tilbake ytterligere medisin i et låst kammer. Helsepersonell kan følge med på medisineringen digitalt.
  • Redusert behov for hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Besøkene kan heller gjøres i form av andre behandlingstiltak.
  • En bedre arbeidshverdag. Det blir lettere å planlegge arbeidsdagen til helsepersonell med færre legemiddelrelaterte besøk, arbeidsbyrden blir jevnere fordelt utover dagen og man kan bruke de ansattes kompetanse bedre.

Trygg medisinering

Evondos medisineringstjeneste er beregnet for personer der det er usikkerhet om vedkommende mestrer å følge opp sine egne medisiner. Medisineringsroboten sørger for at tjenestemottakeren får riktig medisin til rett tid, og at kommende doser holdes sikkert oppbevart i robotens låste kammer slik at de er utilgjengelig for bruker.

Implementering av tjenesten forbedrer kvaliteten og sikkerheten i organisasjonen betydelig ved å fjerne nesten alle kilder til medisineringsfeil. Fram til i dag har Evondos delt ut over 3 millioner medisindoser, hvorav 99 prosent av dosene er tatt til riktig tid!

Evondos medisineringstjeneste gjør det mulig å følge opp den medisinske behandlingen ved at den gir full oversikt over når hver dose er tatt. Dataene lagres elektronisk og kan tas ut i rapporter.

Fornøyde brukere

Evondos medisineringstjeneste frigjør tid slik at helsepersonell har mer tid til å bli kjent med tjenestemottakeren, fremfor å måtte reise på mange hastebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner. Tilbakemeldinger bekrefter at både helsepersonell og tjenestemottakere er fornøyde med endringene tjenesten har medført.

Tjenestemottakere føler at de har fått tilbake kontroll over hverdagen ved å kunne ta medisinene sine selv. Mange føler dessuten at de får bedre og mer personlig pleie med færre og gode besøk, enn mange og korte besøk i forbindelse med utdeling av medisiner.

Spart tid

Hjemmebesøk i forbindelse med utdeling av medisiner kan reduseres ettersom roboten tar hånd om dette automatisk. Medisineringsroboten minner tjenestemottakeren om å ta medisinene ved lyd, lys og tale. Dersom tjenestemottakeren ikke responderer på påminnelsen, vil et varsel bli sendt til helsepersonellet.

Medikamentell behandling er ofte tidskritisk, noe som betyr at medisinene bør tas til en gitt tid for at behandlingen skal ha ønsket effekt. Det at mange skal ha medisin samtidig, spesielt om morgenen, gjør helsepersonells arbeidshverdag stressende og lite fleksibel.  En medisineringsrobot gjør den tidskritiske prosessen enklere og man får mulighet til å fordele arbeidsoppgavene jevnere utover dagen.

Å redusere besøk i forbindelse med utdeling av medisiner var et av målene til oppstartprosjektet i Mellersta Österbottens sosial- og helsetjeneste (Soite) i Finland. Prosjektet lykkes i å redusere det totale antallet månedlige besøk fra 518 til 182, og dermed fjerne 336 besøk ved bruk av kun ti Evondos medisineringsroboter.

Implementeringen skjer stegvis

En studie utført av Tampere University of Technology viser at implementering og bruk av Evondos medisineringstjeneste skjer stegvis.

Først må helsepersonell og tjenestemottakere bli vant til å bruke medisineringsroboten. Besøkene fortsetter som før for å være sikker på at tjenestemottakeren klarer å bruke medisineringsroboten riktig. Dette er veldig varierende hvor lang tid dette tar, alt fra noen dager til noen uker.

I det neste stadiet kan antall besøk reduseres. Tjenestemottakeren håndterer medisineringsroboten og medisineringen på egen hånd.

I det siste stadiet kan pleieorganisasjonen gjennomgå og endre sine egne rutiner. Dette kan bidra til å redusere antall besøk ytterligere, men kanskje også øke lengden på noen besøk, ettersom det frigis tid til andre tiltak. Et større antall besøk kan også avtales til mindre hektiske tider på døgnet, slik som midt på dagen eller tidlig om ettermiddagen.

Les mer

Betydelige økonomiske fordeler

Flere kommuner har opplevd de økonomiske fordelene Evondos medisineringstjeneste gir. Tjenesten har bidratt til å redusere behovet for hjemmebesøk i forbindelse med administrering av medisiner, og slik overlatt et svært tidkrevende arbeid til en robot som også gir trygghet og støtte.  

Uleåborg er den første kommunen i Finland som har tatt i bruk Evondos medisineringstjeneste i hjemmesykepleietilbudet til alle tjenestemottakere. Byen anslår at tjenesten vil bedre kvaliteten på medikamentell behandling for 40 prosent av tjenestemottakerne, men at implementeringen kun vil være økonomisk gunstig i en femtedel av tilfellene. Uleåborg startet implementering av Evondos-tjenesten i november 2018.

En bedre arbeidshverdag

I hjemmetjenesten er det mange oppgaver som skal bli utført om morgenen, noe som gjør dette til en svært hektisk tid for helsepersonell. Teknologien hjelper til med å lette trykket på travle morgener, og kan også bidra til å redusere kostnader. Bemanning er ofte planlagt ut ifra de hektiske periodene om morgenen og kvelden, og en reduksjon i gjøremål i disse periodene vil muliggjøre en lavere bemanningen.

Ved å overlate ansvaret for medisinutdelingen til en robot blir det mulig å planlegge besøk til tidspunkter utenom de travle periodene. Arbeidsbelastningen kan fordeles jevnere utover dagen.

Et selvstendig liv hjemme

Mange er skeptiske til å bruke teknologi i pleie- og omsorgsarbeidet, og det stilles spørsmål til hvordan tjenestemottakere med redusert kognitiv- og motorisk funksjon skal klare å håndtere slikt utstyr. Etter lang erfaring med implementering i ulike organisasjoner har det derimot vist seg at mange tjenestemottakere håndterer det overraskende godt.

Evondos medisineringsrobot er spesialutviklet for å møte brukernes behov med et enkelt design. Roboten har kun én knapp, og den er stor. Roboten gir tydelige instruksjoner om når det er tid for å ta medisiner, både muntlig og med tydelig tekst og symboler på en stor skjerm. Alle som kan bruke en dørklokke, kan også bruke en Evondos medisineringsrobot.

Det å kunne ta medisiner på egen hånd er viktig for følelsen av mestring og et selvstendig liv, der man kan klare seg selv. En medisineringsrobot støtter opp under dette.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse av helsepersonell og tjenestemottakere ved innføring av Evondos medisineringstjeneste. Begge parter er fornøyde. Helsearbeiderne opplever at det letter arbeidsdagen deres, og tjenestemottakerne er fornøyde med økt frihet og støtte til et selvstendig liv.